Všeobecné obchodní podmínky

Constat s.r.o., IČO 284 31 855, se sídlem U smaltovny 1334/22, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 141034 ("KRVN")

Zaškrtnutím volby "Souhlasím s obchodními podmínkami" potvrzujete, že jste si přečetli a porozuměli těmto všeobecným obchodním podmínkám ("Podmínky") a že s jejích zněním souhlasíte. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nezaškrtávejte volbu "Souhlasím s obchodními podmínkami".

 1. Základní ustanovení
  1. Tyto Podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn ("Občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s využíváním webového portálu KRVN k vyhledávání a pronajímání obytného automobilu, karavanu a podobných vozidel ("Karavan") od jejich vlastníka ("Pronajímatel").
  2. KRVN a Vy jako budoucí nájemce ("Nájemce") se můžete individuálně dohodnout na podmínkách odlišných od těchto Podmínek. V případě nesrovnalostí mezi těmito Podmínkami a písemnou dohodou stran má přednost dohoda. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Pokud kontext nevyžaduje jinak, jakékoliv slovo použité v jednotném čísle bude zahrnovat i množné číslo a opačně.
  3. KRVN se dále řídí také Směrnicí pro nakládání s osobními údaji, případně dalšími interními předpisy. KRVN není vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
  4. Nájemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že KRVN má smluvní vztah s Pronajímatelem.
 2. Web
  1. KRVN provozuje webové stránky krvn.cz (případně obdobné) zaměřené na vyhledávání a pronájem Karavanů ("Web").
  2. Nájemce si může volně a zcela nezávazně prostřednictvím Webu prohlížet a vybírat Karavany, číst blog a procházet další volně dostupné stránky.
  3. Pro nájem Karavanů a některé další funkcionality Webu musí Nájemce vyplnit údaje vyžadované formulářem ("Registrace"). Registraci je oprávněn provést pouze zletilý a svéprávný člověk.
  4. Nájemce se zavazuje, že všechny informace jím zadané na Webu (včetně žádosti o Karavan) budou vždy pravdivé, přesné, nezavádějící a aktuální v době, kdy jsou zobrazovány na Webu. Při jakékoliv jejich změně je povinen je aktualizovat, je-li to možné. Údaje uvedené Nájemcem jsou KRVN i Pronajímatelem považovány za správné. Nájemce zejména nesmí při zadávání údajů na Webu užívat cizí jména či fakta, vulgární či nemorální výrazy nebo znaky podporující násilí.
  5. Pro správné fungování Webu musí Nájemce disponovat vhodným hardwarem a softwarem a přístupem k internetu s dodatečné rychlým připojením. Vlastnosti digitálního obsahu a jeho funkčnost, jakož i údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, jsou-li KRVN známy, jsou uvedeny na Webu.
  6. Nájemce bere na vědomí, že KRVN neodpovídá za pravdivost, přesnost a nezavádějící obsah údajů uvedených na Webu. KRVN také nezaručuje udržování a uchovávání dat uložených na Webu, nepřetržitost a trvalou kontinuitu provozu Webu, zejména s ohledem na nutnou údržbu a neočekávané situace. Informace uvedené na Webu zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou na Webu zobrazovány.
  7. Obsah Webu je chráněn autorským právem a není možné jej bez výslovného souhlasu KRVN dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami.
 3. Podmínky nájmu
  1. Prostřednictvím Webu dochází k uzavření nájemní smlouvy mezi Pronajímatelem a Nájemcem o užívání Karavanů, jejíž náhled je uveden na Webu při příslušném Karavanu ("Nájemní smlouva"). Podmínky Nájemní smlouvy, které v náhledu nejsou uvedeny (zejména identifikace stran, typ Karavanu, termín, nájemné a případně další), budou doplněné dle parametrů, které Nájemce zvolil na Webu a uvedl v žádosti. Kompletní znění Nájemní smlouvy má Pronajímatel a Nájemce k dispozici na Webu v průběhu odeslání a potvrzení žádosti Nájemce.
  2. Nájemné je stanovené za den nájmu Karavanu, včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků a případných nákladů na dodání do místa vyzvednutí ("Nájemné"). Nájemné již zahrnuje rezervační poplatek ve výši 10 % částky denního Nájemného příslušného Karavanu za každý den doby nájmu ("Rezervační poplatek"), který bude stržen z účtu Nájemce v okamžiku uzavření Nájemní smlouvy. Společnost KRVN je oprávněna držet Rezervační poplatek na zvláštním účtu, přičemž se Rezervační poplatek neúročí. Doplatek Nájemného je hrazen ve lhůtách a způsoby uvedenými v Nájemní smlouvě.
  3. Nájemné je vždy hrazené v českých korunách. Pokud je na Webu uvedená také částka v jiné měně, je pouze indikativní a směnný kurz se může před provedením platby měnit.
 4. Uzavření nájemní smlouvy
  1. Nájemce souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při potvrzovaní těchto Podmínek i při uzavírání Nájemní smlouvy. Náklady vzniklé Nájemci při jejich použití (například náklady na internetové připojení) si hradí Nájemce sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby příslušného operátora.
  2. Před zasláním žádosti (tj. nabídky) může Nájemce zkontrolovat a měnit údaje, které do žádosti vložil, a také může zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat.
  3. Nájemce učiní žádost řádným vyplněním formuláře na adrese www.krvn.cz, potvrzením souhlasu s těmito Podmínkami a informováním o zpracování osobních údajů, kliknutím na tlačítko "Rezervovat" a umožněním blokace Rezervačního poplatku.
  4. KRVN neprodleně potvrdí Nájemci obdržení žádosti na e-mail, který Nájemce uvede na Webu ("Mail Nájemce ").
  5. Nájemce bere v potaz, že registrace, vyřízení žádosti a další funkcionality Webu probíhají automatizovaným procesem a výslovně žádá KRVN, aby mu umožnil užívat služby dle těchto Podmínek před uplynutím lhůty pro odstoupení podle Občanského zákoníku. Nájemce v takovém případě nemá právo na odstoupení.
  6. KRVN zajistí, že Pronajímatel nejpozději do tří pracovních dnů od doručení žádosti ("Potvrzovací doba") Nájemci žádost potvrdí nebo odmítne.
  7. V průběhu Potvrzovací doby:
   (a) se KRVN zavazuje neumožnit nájem stejného Karavanu ve stejném termínu třetí osobě
   (b) je Nájemce žádostí vázán, a
   (c) Rezervační poplatek není stržen z účtu, příslušná částka je pouze blokovaná prostřednictvím platební brány.
  8. Pronajímatel žádost potvrdí tím, že Nájemci zašle prostřednictvím Webu na Mail Nájemce potvrzení společně s identifikací Pronajímatele a případně dalšími podrobnostmi ohledně nájmu Karavanu.
  9. Potvrzením žádosti (tj. nabídky) Nájemce ze strany Pronajímatele dojde k uzavření Nájemní smlouvy mezi Nájemcem a Pronajímatelem (ve znění uvedeném v žádosti Nájemce). Uzavřenou Nájemní smlouvou je Nájemce i Pronajímatel v plném rozsahu vázán.
  10. Odstoupení od Nájemní smlouvy, případně stornopoplatek, se řídí podmínkami Pronajímatele uvedenými v Nájemní smlouvě.
  11. Pronajímatel je oprávněn žádost odmítnout. Pokud nedojde k potvrzení žádost v Potvrzovací době, žádost bez dalšího zaniká a Rezervační poplatek není dále blokován.
 5. Práva z vadného plnění
  1. KRVN odpovídá výhradně za svou činnost směřující k uzavření Nájemní smlouvy a případně další činnosti, k nimž se zavázal.
  2. Práva Nájemce z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších změn).
  3. Poskytované služby lze reklamovat v průběhu poskytování, v ostatních případech bez zbytečného odkladu po zjištění vady, nejpozději však do šesti měsíců od převzetí předmětu plnění. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u KRVN na adrese info@krvn.cz. Nájemce sdělí, KRVN jaké právo z vadného plnění si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Nájemce měnit bez souhlasu KRVN (ledaže Nájemce požadoval opravu a vada se ukáže jako neopravitelná).
  4. Uplatní-li Nájemce právo z vadného plnění, vystaví KRVN písemné potvrzení o tom, kdy Nájemce právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Nájemce požaduje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně i písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  5. KRVN rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Je-li reklamace shledána oprávněnou, KRVN nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud je Nájemce spotřebitelem, zjedná nápravu, a to především bezplatnou nápravou. Je-li vada podstatným porušením, může Nájemce od těchto Podmínek odstoupit.
  6. Pokud má Nájemce právo z vadného plnění podle § 1923 Občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však Nájemce právo na náhradu nákladů do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je potřeba vytknout vady, soud právo nepřizná, pokud to KRVN namítne.
  7. KRVN neodpovídá za to, zdali bude Nájemní smlouva bude při využití Webu uzavřena či s jakým obsahem, ani za to, zda Pronajímatel splní své povinnosti z Nájemní smlouvy.
  8. KRVN není povinen k náhradě škody, která Nájemci vznikne z důvodu chybně nebo nekompletně poskytnutých informací nebo porušení Nájemní smlouvy ze strany Pronajímatele.
 6. Ukončení
  1. Kterákoli ze smluvních stran může ukončit závazky mezi KRVN a Nájemcem bez udání důvodu s výpovědní dobou, která činí jeden měsíc ode dne doručení výpovědi druhé straně.
  2. Pokud nebyla ze strany KRVN služba dle těchto Podmínek splněna, má Nájemce v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo odstoupit, a to do 14 dnů od potvrzení těchto Podmínek. Odstoupení musí být KRVN odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení může Nájemce využit vzorový formulář poskytovaný KRVN, jenž je přístupný webu krvn.cz. Odstoupení může Nájemce zasílat mimo jiné na adresu KRVN či na adresu elektronické pošty KRVN info@krvn.cz. KRVN je oprávněn odstoupit v případě podstatného porušení Podmínek Nájemcem.
  3. V případě, že dojde k zániku závazků mezi KRVN a Nájemcem, zůstávají nedotčena práva a povinnosti z již zaslaných žádostí a uzavřených Nájemních smluv, a také zůstávají v účinnosti ustanovení těchto Podmínek týkající se zachování důvěrnosti, závěrečná ustanovení a ta, která svým účelem nemají být zánikem závazků dotčena.
 7. Změny podmínek
  1. KRVN je oprávněn Podmínky jednostranně v přiměřeném rozsahu upravovat či doplňovat. Nové Podmínky vždy ruší a v plném rozsahu nahrazují Podmínky předcházející, a to vždy počínaje dnem účinnosti nových (posledních) Podmínek. KRVN se zavazuje Nájemce o změně informovat na Mail Nájemce nejméně 10 dnů předem a současně mu zašle aktualizované znění Podmínek. V případě, že Nájemce nemá zájem dle aktualizovaných Podmínek ve smluvním vztahu pokračovat, oznámí tuto skutečnost společnosti KRVN nejpozději 3 dny před datem účinnosti Podmínek ve znění změn. V takovém případě práva a povinnosti KRVN a Nájemce zanikají ke dni účinnosti Podmínek ve znění změn.
 8. Zasílání obchodních sdělení
  1. Nájemce souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších změn, se zasíláním obchodních sdělení společností KRVN na adresu či telefonní číslo Nájemce nebo na Mail Nájemce.
 9. Závěrečná ustanovení
  1. Informace, které Nájemce nebo KRVN obdrží od druhé smluvní strany v souvislosti s těmito Podmínkami se považují za důvěrné a smluvní strany se zavazují zachovávat jejich důvěrnost. Nájemce tímto výslovně souhlasí s poskytnutím svých identifikačních údajů a informací a dat nahraných na Web potenciálním Pronajímatelům.
  2. Kontaktní adresa KRVN je info@krvn.cz. KRVN kontaktuje Nájemce na Mail Nájemce, není-li v Podmínkách stanoveno jinak.
  3. KRVN je oprávněn postoupit práva a povinnosti vůči Nájemci, nebo jejich část, na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Nájemce, přičemž v takovém případě KRVN informuje Nájemce bez zbytečného odkladu.
  4. Tyto Podmínky se řídí českým právem. Veškeré spory související se Podmínkami budou rozhodovány výlučně věcně a místně příslušnými soudy v České republice.
  5. S případnou stížností se může Nájemce obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských stížností je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi KRVN a Nájemcem.
  6. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  7. Je-li některé ustanovení těchto Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, takovéto ustanovení bude nahrazeno jiným ustanovením, jehož smysl se původnímu ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  8. Podmínky jsou archivovány společností KRVN v elektronické podobě a jsou Nájemci přístupné na žádost.